صفحه اصلی > میز خدمت قدیم 

میز خدمت

 

ردیف

عنوان خدمت

شناسه خدمت

1

   تنظیم بودجه سنواتی دستگاه­های اجرایی و تدوین لایحه بودجه

10011711000

2

  مبادله موافقتنامه بودجه کلیه دستگاه­های اجرایی

10011712000

3

  تخصیص اعتبار دستگاه های اجرایی

10011713000

4

  نظارت بر عملیات عمرانی در استان

10011714000

5

  ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین

10011715000

6

  تدوین، نظارت و راهبری برنامه ­های پنج ساله توسعه کشور

10011716100

7

  تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)

10061717000

8

  تدوین و تعیین فهرست بها و تعدیل

10011718000

9

  اطلاع ­رسانی مناقصات و معاملات و مزایدات

10031719000

10

  تدوین استانداردهای فنی اجرایی

10011720000

11

  نظارت بر عملکرد اعتبارات هزینه ای

10011721000

12

  نظارت بر کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

19091722000

13

  نظارت بر اعتبارات تخصیص پروژه ­های مصوب سفرهای استانی رییس جمهور

10011723000

14

  نظارت بر پروژه­های استانی مربوط به قرارداد اجرایی تملک دارایی سرمایه ای

10011725000

15

  اطلاع ­رسانی پروژه­های مشارکتی عمومی و خصوصی در طرحهای عمرانی و سرمایه­گذاری زیرساخت

10031724000

16

 

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در حال اخذ کد

17

اعتبار سنجی موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دولت در حال اخذ کد

18

مدیریت نیروی انسانی استان در حال اخذ کد

19

مدیریت عملکرد جامع دولت (ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان) در حال اخذ کد

20

پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی در حال اخذ کد

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم