صفحه اصلی > خدمات الکترونیک 

 خدمات الکترونیک 

ردیف

عنوان خدمت

شناسه خدمت

1

   تنظیم بودجه سنواتی دستگاه­های اجرایی و تدوین لایحه بودجه

10011711000

2

  مبادله موافقتنامه بودجه کلیه دستگاه­های اجرایی

10011712000

3

  تخصیص اعتبار دستگاه های اجرایی

10011713000

4

  نظارت بر عملیات عمرانی در استان

10011714000

5

  ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین

10011715000

6

  تدوین، نظارت و راهبری برنامه ­های پنج ساله توسعه کشور

10011716100

7

  تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)

10061717000

8

  تدوین و تعیین فهرست بها و تعدیل

10011718000

9

  اطلاع ­رسانی مناقصات و معاملات و مزایدات

10031719000

10

  تدوین استانداردهای فنی اجرایی

10011720000

11

  نظارت بر عملکرد اعتبارات هزینه ای

10011721000

12

  نظارت بر کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

19091722000

13

  نظارت بر اعتبارات تخصیص پروژه ­های مصوب سفرهای استانی رییس جمهور

10011723000

14

  نظارت بر پروژه­های استانی مربوط به قرارداد اجرایی تملک دارایی سرمایه ای

10011725000

15

  اطلاع ­رسانی پروژه­های مشارکتی عمومی و خصوصی در طرحهای عمرانی و سرمایه­گذاری زیرساخت

10031724000

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم