صفحه اصلی > میز خدمت 

میز خدمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

شناسنامه خدمت ، سامانه های مرتبط و فرم نظر سنجی در صفحه مربوط به هر خدمت درج گردید است

 

شناسه خدمت

شرح خدمت

10011711000

  تنظيم بودجه سنواتي دستگاههاي اجرايي و تدوين لايحه بودجه

10011712000

  مبادله موافقتنامه بودجه كليه دستگاه‌هاي اجرايي

10011713000

  تخصيص اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي

10011714000

نظارت بر عمليات عمراني در كشور

10011715000

  ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين

10011716000

  تدوين، نظارت و راهبري برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور

 

۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۰

  تدوين برنامه پنج ساله توسعه كشور

 

۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۱

  نظارت بر اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور و ارائه گزارش

۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰

  تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در استان

۱۰۰۱۱۷۲۱۰۰۰

  نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي

۱۹۰۹۱۷۲۲۰۰۰

  نظارت بر كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي

 

۱۹۰۹۱۷۲۲۱۰۰

  نظارت بر كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي

 

۱۹۰۹۱۷۲۲۱۰۱

  نظارت بر هزينه كرد كمك هاي بلاعوض اشخاص حقوقي

۱۰۰۱۱۷۲۳۰۰۰

  نظارت بر اعتبارات تخصيصي پروژه هاي مصوب سفرهاي استاني رييس جمهور 

۱۰۰۱۱۷۲۴۰۰۰

  اطلاع‌رساني پروژه‌هاي مشاركتي عمومي و خصوصي در طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساخت

۱۰۰۱۱۷۲۵۰۰۰

  نظارت بر پروژه‌هاي استاني مربوط به قرارداد اجرايي تملك دارايي سرمايه‌اي 

۱۰۰۳۱۱۰۲۰۰۰

  تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيريهاي نمونه اي)

۱۰۰۳۱۱۰۳۰۰۰

  تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي

۱۰۰۳۱۱۰۶۰۰۰

  تجميع اسناد، مدارك داده ها و اطلاعات آماري و ارائه در قالب شبكه ملي آمار

۱۰۰۳۱۰۹۵۰۰۰

  ارائه اطلاعات مكانی

 

10031095100

  ارائه نقشه و اطلاعات مكاني در مقياس ها و لايه هاي مختلف

۱۸۰۵۱۱۱۱۰۰۰

  احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم