صفحه اصلی > معرفی سازمان 

 

معرفی سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم:

 

 بدنبال سفر مقام معظم رهبري به شهر قم در سال 1374 دستور تشكيل استان قم صادر و متعاقب آن در تيرماه سال 1375 سازمان برنامه بودجه استان به عنوان شاخه استاني سازمان برنامه و بودجه كشور تاسيس و آغاز به كار نمود. در سال 1381 بدنبال ادغام سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي  كشور، در استانها نيز سازمان برنامه و بودجه استان و مركز آموزش مديريت دولتي در يكديگر ادغام شده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي  استان شكل گرفت.

 

در سال 1386 شوراي عالي اداري در يكصد و سي و سومين جلسه خود ، در راستاي تحقق چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و سياست هاي كلي نظام و برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجراي اصول 60،124 و 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اجراي مفاد ماده 154 برنامه چهارم توسعه، معاونت نظارت و هماهنگي بر سياست هاي اقتصادي و علمي معاون اول رئيس جمهور ، معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهور ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وموسسات وابسته آن ، با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليت ها و دارايي و تعهدات و اعتبارات و امكانات و نيروي انساني، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهورفعاليت نمايند. دراستانها نيز به تبع آن سازمان مديريت وبرنامه ريزی با استانداری ها ادغام و تحت عنوان معاونت  برنامه ريزی استانداری ادامه فعاليت نمايد که بعدا نام آن به معاونت برنامه ريزی واشتغال تغيير يافت .

 

در نهايت با دستور رئيس جمهور و تصويب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی و توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور، سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور احياء گرديد. و به طبع آن سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها از استانداريها منتزع و احياء گرديد، در تاريخ ۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ رئيس محترم جمهور در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکم جديد محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور منصوب کرد.

 

 اين سازمان وظايف ستادي و مهم استان در امور برنامه، بودجه، نيروي انساني، آمار و آموزش و پژوهش دستگاههاي دولتي را بر عهده داشته و به عنوان دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي  و توسعه استان نقش اساسي در تصميم سازي هاي كلان استان ايفا مي نمايد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم