صفحه اصلی > خدمات الکترونیکی 

   توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات تملک دارایی ها سرمایه ای 

   توزیع اعتبار، مبادله موافقنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای 

   راهبری مشارکت عمومی - خصوصی در طرح ها و پروژه های دولت 

   ارزیابی و رصد آمایش سرزمین 

    پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی 

   نظارت بر فرآیند جذب و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی استان

   راهبری فضاها و ساختمان های اداری

   ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی استان

   تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)

  اطلاع رسانی آماری

                     تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی (سالنامه آماری)

                     تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری، آمارگیری های نمونه ای)

                     تهیه حساب های منطقه ای

                     ارایه اطلاعات مکانی (ارایه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف)

  اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی در حیطه های مختلف

  احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت

  برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت             
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم