صفحه اصلی >  میز خدمت طرح قدیم 

توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات تملک دارایی ها سرمایه ای      

توزیع اعتبار، مبادله موافقنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای      

شناسه خدمت : 1001171300 تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان      

نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه های اجرایی استان        

شناسه خدمت : 1001171300 نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی      

ارایه گزارش سالانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی       

راهبری مشارکت عمومی - خصوصی در طرح ها و پروژه های دولت      

ارزیابی و رصد آمایش سرزمین      

پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی      

نظارت بر فرآیند جذب و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی استان      

راهبری فضاها و ساختمان های اداری      

ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی استان      

تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)      

اطلاع رسانی آماری

                         تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی (سالنامه آماری)      

                         تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری، آمارگیری های نمونه ای)      

                         تهیه حساب های منطقه ای      

                         ارایه اطلاعات مکانی (ارایه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف)      

اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی در حیطه های مختلف      

احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت      

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت      

 

                                                
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم