صفحه اصلی > میز خدمت 

 

تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان

توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای

توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات تملک دارایی ها سرمایه ای

نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه های اجرایی استان

نظارت بر طرحها و پروژه های ملی و استانی

ارایه گزارش سالانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

راهبری مشارکت عمومی - خصوصی در طرحها و پروژه های دولتی

ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین

تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی

اطلاع رسانی آماری

                     تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی (سالنامه آماری)

                     تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری و آمارگیریهای نمونه ای)

                     تهیه حسابهای منطقه ای

                     ارایه اطلاعات مکانی (ارایه نقشه و اطلاعات مکانی)

اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی در حیطه های مختلف

احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت

ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی

راهبری فضاها و ساختمانهای اداری

نظارت بر فرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی استان

پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی

 

                    

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم