صفحه اصلی > تماس با ما > تماس با ریاست، معاونین و مدیران سازمان 

 

 

                              

 

 

               

 

اطلاعات معاونین و کارشناسان هر معاونت در بخش تشکیلات و کارکنان همان واحد درج گردیده است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم