صفحه اصلی > خدمات > تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی اجرایی در استان 

تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی در استان

شرح خدمت

تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل فني و اجرايي شامل مشاوران وپيمانكاران مشمول نظام فني و اجرايي، صدور گواهينامه هاي تشخيص صلاحيت،رتبه بندي، استعلام، كنترل ظرفيت.

مستندات مورد نیاز

تكميل فرم ثبت نام شامل: • مشخصات مدير عامل(شامل نام و نام خانوادگي)مشخصات شركت(شامل شناسه ملي شركت، نام كامل ثبتي شركت، شماره ثبت، نام اختصاري، محل ثبت، تاريخ تاسيس، كد اقتصادي و ...)مشخصات محل شركت(شامل كشور/استان/شهر، آخرين آدرس ثبتي، دفتر مركزي، كدپستي، تلفن همراه مدير عامل، نمابر و ...)فايل اسكن شده صفحه اول اساسنامه شركت۲- تعهد نامه منع مداخله كاركنان دولت و مشمول نبودن ممنوعيت مقرر در اصل ۱۴۱قانون اساسي و شاغل بودن كاركنان تمام وقت شركت متقاضي گواهينامه در همان شركت۳- مشخصات سهامداران شركت(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصيلي، سوابق كاري و ...)۴- مشخصات اعضاي هيئت مديره(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، سمت، مدارج تحصيلي و سوابق كاري)۵- اطلاعات مربوط به گواهينامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهينامه قبلي، نام و نام خانوادگي مقام صادر كننده گواهينامه، تاريخ صدور و اعتبار گواهينامه قبلي، فرست رشته ها و ...) در صورت وجود. ۶- جهت اخذ رتبه تقاضاي رتبه بندي در سربرگ شركت با شماره تلفن و آدرس شركت مي بايستي با آخرين آدرس طبق روزنامه برابر باشد. ۷- مشخصات پرسنل امتيازآور(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، رشته، مدارج تحصيلي و سوابق كاري)۸- اطلاعات مربوط به تجربه كاري پيمانكار(شامل پروژه هاي انجام شده(نوع پيمان، موضوع پيمان، شماره قرارداد، تاريخ انعقاد قرارداد، نام كارفرما و ..)، درصد رشته هاي استفاده شده در هر قرارداد، جمع حق بيمه ماهانه پرداختي(و يا رسيد دريافت ليست تامين اجتماعي) در ۳۶ماه اخير)۹- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي شركت(شامل موجودي نقدي، سرمايه گذاري كوتاه مدت، سفارشات و پيش پرداخت ها، دارائي هاي ثابت مشهود، درآمد ناخالص پيمانكاري، خالص گردش مالي، خالص دارايي هاي جاري و ...) 

قوانین و مقررات

 • شركت در سازمان ثبت شركت ها به ثبت رسيده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستين قدم ثبت يك شركت است)
 • شركت واجد شرايط و امتيازات لازم براي تعيين صلاحيت در رتبه مورد نظرطبق ضوابط و دستورالعمل هاي لازم باشد.
 • شركت محروميت يا ممنوعيتي براي انجام كارهاي مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپيشينه حرفه اي)
 • هيچكدام از مديران شركت نبايد كارمند دولت باشند
 • سابقه كار مفيد و مرتبط مدير عامل و اعضاء هيات مديره موظف بر اساس جداول ۱-۷آيين نامه ضروري مي باشد.

پاسخ به سوالات متداول

 • شركت متقاضي صلاحيت خدمات مشاوره چگونه تشكيل مي گردد؟ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها (آگاهي از اهم ضوابط تشخيص صلاحيت قبل از ثبت شركت توصيه مي گردد.) همچنين موضوع فعاليت مشاوره در اساسنامه پيش بيني گردد.
 • آيا بعد از ارسال پرونده الكترونيكي، مراجعه حضوري متقاضي الزامي است؟متقاضي نسبت به تكميل پرونده، الصاق مدارك و مستنداتمورد نياز، كنترل نهايي و ارسال پرونده به استان محل صدور گواهينامه (استان محل ثبت شركت) دقيقاً طبق مراحل ذكر شده در راهنماي ثبت نام اقدام مي نمايد ( تمامي مدارك و مستنداالصاقي بايد ممهور به مهر و امضاي شركت و كپي برابر اصل باشد). پرونده الكترونيكي، ظرف مدت حداكثر۱۰روز پس از ارسال، توسط كارشناس پرونده بررسي و نواقص در سامانه در قسمت باكس نواقص يا قسمت هيئت مديره سمت مدير امل بخش گفتگو در پرونده الكترونيكي متقاضي در سامانه اعلام مي گردد ونيازي به مراجعه حضوري يا اعلامتلفني نمي باشد). پس از تاييد پرونده توسط امور نظام فني و اجرايي كشور، جهت تحويل گواهينامه صلاحيت، تمامي فرمهاي هشت گانه موجود در سامانه ممهور به مهر و امضاي اصل تمامي صاحبان امضاي مجاز شركت و ذينفعان آن به همراه پوشه آويز نارنجي رنگ به امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارايه گردد.
 • چگونه مي توان از ضوابط تشخيص صلاحيت مشاوران مطلع شد؟ثبت نام در سامانه جامع تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي (ساجات) به آدرس اhttp://sajat.mporg.ir انجام مي گيرد. (تمامي مراحل ثبت نام و ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران از طريق لينك هاي ذيربط صفحه اصلي سامانه قابل دسترس است. به منظور آگاهي از حداقل شرايط لازم براي تشخيص صلاحيت مشاوران با توجه به تخصص درخواستي، جداول۲-۱،۱-۱و۳-1 آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران با آخرين اصلاحا ت در سامانه ساجات مطالعه گردد.
 • وضعيت امتياز آور بودن اعضاي هيئت علمي دانشگاهها در شركتهاي مشاور چگونه است؟اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي غير دولتي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت نبوده و مي توانند در شركتهاي مشاورضو هيئت مديره و امتياز آور باشند. اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي دولتي، با رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت، مي توانند در شركت هاي مشاور امتياز آور باشند. سوابق تدريس در دانشگاه، بهعنوان سوابق كاري محسوب شده ولي سابقه طراحي محسوب نمي گردد.
 • شركت متقاضي صلاحيت خدمات پيمانكاري چگونه تشكيل مي گردد؟ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها (آگاهي از اهم ضوابط تشخيص صلاحيت قبل از ثبت شركت توصيه مي گردد.) همچنين موضوع فعاليت پيمانكاري در اساسنامه پيش بيني گردد.
 • ملاك تعيين استان محل تشخيص صلاحيت چيست؟فرآيند تشخيص صلاحيت متقاضيان پايههاي ۵، ۵و ۳خدمات پيمانكاري در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان محل ثبت شركت و پايه هاي ۲و ۱در سازمان برنامه و بودجه كشور انجام مي گيرد.
 • آيا بعد از ارسال پرونده الكترونيكي، مراجعه حضوري متقاضي الزامي است؟متقاضي نسبت به تكميل پرونده، الصاق مدارك و مستنداتمورد نياز، كنترل نهايي و ارسال پرونده به استان محل صدور گواهينامه (استان محل ثبت شركت) دقيقاً طبق مراحل ذكر شده در راهنماي ثبت نام اقدام مي نمايد ( تمامي مدارك و مستنداالصاقي بايد ممهور به مهر و امضاي شركت و كپي برابر اصل باشد). پرونده الكترونيكي، ظرف مدت حداكثر۷روز پس از ارسال، توسط كارشناس پرونده بررسي و نواقص در سامانه در قسمت باكس نواقص يا قسمت هيئت مديره سمت مدير عامل بخش گفتگو در پرونده الكترونيكي متقاضي در سامانه اعلام مي گردد ونيازي به مراجعه حضوري يا اعلامتلفني نمي باشد. پس از تاييد پرونده توسط امور نظام فني و اجرايي كشور، جهت تحويل گواهينامه صلاحيت، تمامي فرم¬هاي شش گانه موجود در سامانه (فرم هاي ۱۰۰تا ۶۰۰) ممهور به مهر و امضاي اصل تمامي صاحبان امضا مجاز شركت و ذينفعان آن به همراه گواهي حضور در دوره هاي انجمن شركت هاي ساختماني و تاسيساتي به همراه پوشه آويز آبي رنگ به امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارايه گردد.
 • چگونه مي توان از ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران مطلع شد؟ثبت نام در سامانه جامع تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي (ساجات) به آدرس اhttp://sajat.mporg.ir انجام مي گيرد. (تمامي مراحل ثبت نام و ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران از طريق لينك هاي ذيربط صفحه اصلي سامانه قابل دسترس است).
 • نحوه دسترسي به فهرست پيمانكاران و مشاوران تشخيص صلاحيت شده چگونه است؟پس از تاييد صلاحيت پرونده الكترونيكي متقاضيان خدمات پيمانكاري و مشاوره و دريافت گواهينامه صلاحيت، اسامي پيمانكاران و مشاوران تشخيص صلاحيت شده به تفكيك رشته يا تخصص و پايه با مشخصات مربوطه از طريق سامانه ساجار قابل دسترسي مي باشد.

مدت زمان انجام خدمت

بستگي به مدت زمان تكميل نمودن مدارك توسط شركت متقاضي دارد. در صورت كامل بودن همه مدارك حداكثر ظرف مدت ۷روز گواهينامه صادر مي گردد.

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 • تخصيص پايه ۱مشاوران5،000،000 ريال
 • تخصص پايه ۲مشاوران 3،750،000  ريال
 • تخصص پايه ۳مشاوران 2،500،000ريال
 • رشته پايه ۱پيمانكاران    8،750،000 ريال
 • رشته پايه ۲پيمانكاران  7،500،000  ريال
 • رشته پايه ۳پيمانكاران    5،000،000  ريال
 • رشته پايه ۴پيمانكاران    3،750،000  ريال
 • رشته پايه ۵پيمانكاران  2،500،000  ريال
 • انفورماتيكرايگان

مسئول اصلی ارایه خدمت

   محمد اکبری رکن آبادی  37187121 - 025

مراحل گردش کار

 • در شناسنامه خدمت به تفصيل به تفكيك پيمانكاران و مشاوران بارگذاري شده است.
 •  ثبت اطلاعات در سامانه
 •  كنترل مدارك
 •  صدور گواهينامه

سامانه های مرتبط

   

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم