صفحه اصلی > خدمات > تنظیم بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی و تدوین لایحه یودجه 

تنظيم بودجه سنواتي دستگاه‌هاي اجرايي و تدوين لايحه بودجه

شرح خدمت

توزيع اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي سال بعد به تفكيك دستگاه، فصول سرمايه گذاري، برنامه و... در سامانه لايحه بودجه

مستندات مورد نیاز

ابلاغيه اعتبار هزينه اي و سرمايه اي سازمان، عملكرد سالهاي قبل اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي

قوانین و مقررات

قانون برنامه هاي توسعه، لايحه بودجه سال آتي كشور، قانون محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۱و ۲

پاسخ به سوالات متداول

  • اعلام دقيق بودجه سنواتي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به دستگاههاي اجرايي چه زماني اتفاق مي افتد؟

تاريخ مشخصي وجود ندارد و زمان دقيق آن از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام مي گردد.

  • از چه نرم افزاري براي تنظيم لايحه بودجهمي توان استفاده نمود؟

 نرم افزار لايحه بودجه ايي كه از سوي سازمان برنامه و بودجه كشوراعلام مي گردد ودر تاريخ مشخصي براي ثبت اطلاعات در سامانه وجود دارد وسپس بعداز اعلام تاريخ سامانه بسته خواهد شد.

  •  توزيع اعتبارات لايحه بودجه به چه صورتي انجام مي پذيرد؟

 بر اساس دستور العمل هاي ابلاغي كه از سوي سازمان برنامه وبودجه كشور اعلام مي گردد انجام مي پذيرد.

مدت زمان انجام خدمت

یک هفته

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

  هزینه ای:  محمد شیرازیخواه                                37187201 - 025

  تملک دارایی های سرمایه ای : مهدی عیسی آبادی  37187202 - 025

مراحل گردش کار

  • جمع آوري اطلاعات مربوط به عملكرد اعتبارات هزينه اي از دستگاههاي اجرايي
  • توزيع اعتبارات هزينه اي سال آتي بين دستگاه و فعاليت
  • جمع آوري اطلاعات مربوط به توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال جاري و بررسي توزيع برنامه اي اعتبارات
  • توزيع اعتبارات سرمايه اي سال آتي بين برنامه ها و فصول سرمايه اي
  • ورود اطلاعات سرمايه اي و هزينه اي در سامانه لايحه بودجه

سامانه های مرتبط

     

 
 
 

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم