صفحه اصلی > خدمات > مبادله موافقتنامه بودجه کلیه دستگاههای اجرایی 

مبادله موافقتنامه بودجه كليه دستگاههاي اجرايي استان   

شرح خدمت

مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه اي و عمراني دستگاههاي اجرايي استاني

مستندات مورد نیاز

ابلاغيه اعتبار هزينه اي / سرمايه اي- پيش نويس موافقتنامه

قوانین و مقررات

قانون برنامه هاي توسعه، قانون مصوب بودجه سالانه كشور، قانون محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۱و ۲

پاسخ به سوالات متداول

  • زمان مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه ايي چه زماني است؟ بعد از ابلاغ بودجه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
  • در مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه ايي چه مواردي بايد رعايت گردد؟رعايت كليه قوانين و مقررات دستور العملها،ضوابط اجرايي بودجه و قانون بودجه الزامي است.

مدت زمان انجام خدمت

یک هفته تا ده روز

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

  

مراحل گردش کار

  • ابلاغ اعتبار هزينه اي / سرمايه اي به دستگاه اجرايي
  • ارائه پيش نويس موافقتنامه هزينه اي/ سرمايه اي توسط دستگاه اجرايي
  • بررسي و تاييد پيش نويس موافقتنامه
  • ورود اطلاعات پيش نويس موافقتنامه توسط دستگاه اجرايي در سامانه
  • چاپ و امضاي موافقتنامه توسط دستگاه اجرايي و سازمان

سامانه های مرتبط

   

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم