صفحه اصلی > خدمات > نظارت بر عملیات عمرانی در کشور 

نظارت بر عملیات عمرانی در کشور

شرح خدمت

نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي ملي دستگاههاي اجرايي استان از لحاظ كيفيت اجرا، نحوه اجرا، پيشرفت فيزيكي 

مستندات مورد نیاز

گزارش بازديد- عملكرد دستگاه اجرايي

 

قوانین و مقررات

قانون مصوب بودجه سالانه كشور، قانون محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

یک هفته

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

 

مراحل گردش کار

  • بازديد پروژه هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي
  • جمع آوري اطلاعات عملكرد ريالي پروژه هاي ملي
  • جمع آوري اطلاعات كيفيت اجراي پروژه هاي ملي
  • جمع آوري اطلاعات نحوه واگذاري پروژه هاي مليورود اطلاعات مربوط به پيشرفت فيزيكي، كيفيت اجرا و نحوه واگذاري پروژه هاي ملي

سامانه های مرتبط

 
 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم