صفحه اصلی > خدمات > نظارت بر اجرای برنامه های پنج ساله توسعه کشور و ارایه گزارش 

نظارت بر اجرای برنامه های پنج ساله توسعه کشور و ارایه گزارش

شرح خدمت

نظارت بر اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور و ارائه گزارشهاي دوره اي.

مستندات مورد نیاز

مستندات مربوط به شاخص هاي اهداف، حجم عمليات و سرمايه گذاري طرحهاي مختلف دستگاههاي اجرايي استان بر اساس مصوبات برنامه پنج ساله توسعه

 

قوانین و مقررات

قانون برنامه پنج ساله استان

 

پاسخ به سوالات متداول

-

مدت زمان انجام خدمت

5 ماه

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

 احمد سبزآبادی  37187189 - 025

مراحل گردش کار

  • دريافت عملكرد شاخص هاي اهداف، حجم عمليات و سرمايه گذاري برنامه توسعه استان از دستگاههاي اجرايي بر اساس بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
  • تدوين گزارش
  • تاييد نهايي گزارش

سامانه های مرتبط

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم