صفحه اصلی > خدمات > تامین آمار و اطلاعات تولیدی سرشماری و آمارگیریهای نمونه ای 

تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری، آمارگیریهای نمونه ای)

شرح خدمت

اجراي سرشماري و يا آمارگيري نمونه اي با رعايت استاندارد آماري بين المللي پس از بررسي ضرورت اجرا و برنامه ريزي، طراحي، آماده سازي و گردآوري داده ها ،پردازش داده ها و استخراج نتايج ، ارزيابي كيفيت نتايج، انتشار، اطلاع رساني و مستندسازي، همچنين در مواردي كه دستگاه هاي اجرايي قصد اجراي يك طرح طرح آماري داشته باشند با رعايت استاندارد ابلاغي و نيز نظارت مركز آمار ايران تمامي مراحل پيش گفته به ترتيب طي مي شود.

مستندات مورد نیاز

ندارد

قوانین و مقررات

دستور العمل مركز آمار ايران

پاسخ به سوالات متداول

  • چگونه مي توان در اجراي طرحهاي آماري با معاونت آمار و اطلاعات سازمان همكاري كرد؟مراجعه به گروه اجراي طرحهاي آماري و سرشماري ، انجام مصاحبه و ثبت نام در صورت نياز با داوطلب تماس گرفته خواهد شد.
  • چرا در اجراي طرحهاي آماري به خانوار يا كارگاه ما مراجعه مي شود؟خانوارهاي نمونهبر اساسروش هاي مختلف نمونه گيري از طرف مركز آمار ايران انتخاب مي شوند و تصادفا برخي از خانوارها و كارگاه ها جزو نمونه هاي آماري قرارمي گيرند و مامور آمارگير جهت تكميل پرسشنامه به خانوار نمونه مراجعه مي نمايند.

مدت زمان انجام خدمت

در طی سال

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

 

مراحل گردش کار

-

سامانه های مرتبط

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم