صفحه اصلی > خدمات > تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی 

تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی

شرح خدمت

به منظور ارتقاي كيفيت و سرعت توليد آمارهاي رسمي ، توسعه توليد آمارهاي ثبتي از طريق دستگاه هاي اجرايي پيگيري مي شود. در اين خدمت،پس از تعيين نيازهاي آماري رسمي، اقلام آماري موردنياز شناسايي و دستگاه اجرايي متولي توليد آن مي گردد و با انجام هماهنگي با دستگاه مربوطه در رعايت استانداردها فرآيند توليد قلم آماري در دستور كار قرار مي گيرد و به كرات از اين فرآيند بازديد مي شود. همچنين در مراحل مختلف كيفيت توليد اقلام بررسي و تاييد مي شودتا امكان اعلام و انتشار آن به عنوان آمار رسمي فراهم شود.

مستندات مورد نیاز

ندارد

قوانین و مقررات

دستور العمل مركز آمار ايران

پاسخ به سوالات متداول

 • دسترسي به نشريه سالنامه آماري استان به چه صورتي امكان پذير است؟دسترسي بهنشريه سالنامه آماري استان به دو صورت الكترونيكي وفيزيكي امكان پذير است.نشر الكترونيك اين نشريه به صورت تدريجي بوده وبا نهايي شدن اطلاعات هر بخش از طريق وب سايت سالنامه آماري به آدرسsalnameh.sci.org.ir قابل دسترس مي باشد.پس از تكميل شدن كل فصول ، نشريه مذكور به صورت كامل از طريق سايت سازمان به آدرسghazvin.mporg.ir ولينك سالنامه آماري قابل دسترس مي باشد. -نسخه فيزيكي نشريه از طريق كتابخانه سازمان امانت داده مي شود.
 • چاپ نشريه سالنامه آماري استان (انتشار نسخه فيزيكي)چه زماني صورت مي گيرد؟به طور معمول نسخه فيزيكي نشريه هرسال، ارديبشت ماه دو سال بعد منتشر مي شود
 • دسترسي به نشريه گزيده شاخص ها ونماگرهاي اقتصادي، اجتماعي وفرهنگيبه چه صورتي امكان پذير است؟دسترسي بهنشريه مذكوربه دو صورت الكترونيكي وفيزيكي امكان پذير است.فايلpdf نشريه از طريق سايت سازمان به آدرسhttps://ghazvin.mporg.ir معاونت ها ومديريت ها/ معاونت آمار واطلاعات/ نشريات استان/ گزيده شاخص ها ونماگرها، قابل دسترس مي باشد.
 • نتايج حسابهاي منطقه اي شامل چه مواردي است ؟نتايج حسابهاي منطقه اي شامل شاخص هاي كلان و مهم اقتصادي از جمله توليد ناخالص ملي و داخلي ، ارزش ستانده ها ، ارزش مصارف واسطه و ارزش افزوده براي تمام زيربخش هاي اقتصادي كشور و استان ها مي باشد. .
 • نتايج حسابهاي منطقه اي چه كاربردي دارد؟اين نتايج در تهيه تمام گزارش هاي اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي از جمله گزارش اقتصادي استان ، گزارش آمايش استان ، طرح مطالعات اقتصاد مقاومتي و طرح ملي پژوهشي با همكاري گروه حسابهاي منطقه اي و محاسبات قيمت مورد استفاده قرار مي گيرد. .
 • آخرين اطلاعات رسمي و منتشره از حسابهاي منطقه اي كشور مربوط به چه سالي مي باشد؟آخرين اطلاعات رسمي منتشره از سوي مركز آمار ايران مربوط به سال ۱۳۹۳مي باشد. .
 • نتايج حسابهاي منطقه اي از چه طريقي تهيه مي گردد؟اطلاعات حسابهاي منطقه اي از طريق تهيه گزارشهاي مربوط به ۷۲رشته فعاليت اقتصادي انجام مي پذيرد. از بين اين ۷۲رشته فعاليت ، اطلاعات مربوط به ۸رشته فعاليت به طور كامل توسط مركز آمار ايران تهيه مي گردد، اطلاعات مربوط به ۳۱رشته فعاليت به طور كامل توسط استان تهيه مي گردد و اطلاعات مربوط به ۳۵رشته فعاليت از طريق اجراي طرحهاي آماري با مشاركت استان و مركز آمار ايران تهيه مي شود.براي تهيه ۳۱رشته فعاليتي كه در استان تهيه مي شود با حدود ۹۰دستگاه اجرايي دولتي و شركت ها و موسسات دولتي و خصوصي در استان مكاتبه شده و غالباً اقلام اطلاعاتي مالي آنها و در مواردي محدود نيز حجم جامعه اطلاعاتي آنها دريافت مي گردد.

مدت زمان انجام خدمت

8 ماه

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

 

مراحل گردش کار

 • تهيه سالنامه آماري استان
 • تهيه آمار و اطلاعات از دستگاه هاي اجرايي در قالب فرم هاي آماري با نرم افزار فرابر
 • تهيه حسابهاي منطقه اي استان با سامانه حسابهاي منطقه اي
 • ارائه آمار و اطلاعات به دستگاهها و مراجعين

سامانه های مرتبط

       

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم