صفحه اصلی > خدمات > نظارت بر پروژه های استانی مربوط به قرارداد اجرایی تملک دارایی 

نظارت بر پروژه های استانی مربوط به قرارداد اجرایی تملک دارایی سرمایه ای

شرح خدمت

این سامانه برای نظارت بر پروژه های استانی مربوط به قرارداد اجرایی تملک دارایی سرمایه ای میباشد که شامل بخشهای گوناگون و سامانه های مختلف است.

مستندات مورد نیاز

ندارد

قوانین و مقررات

قانون بودجه سالیانه کشور

پاسخ به سوالات متداول

-

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

 

مراحل گردش کار

  • سازمان برنامه و بودجه استان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ابلاغ شده را دریافت میکند.
  • اعتبارات به دستگاههای اجرایی استانی بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی استان ابلاغ میشود.
  • دستگاههای اجرایی استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تبادل موافقتنامه میکنند.
  • بر اساس اعتبارات موافقتنامه بودجه دستگاه اجرایی در مقاطع سه ماهه تخصیص داده میشود.
  • عملکرد اعتبارات تخصیص داده شده توسط دستگاههای اجرایی استان ارایه میشود.
  • اطلاعات نظارت پروژه های عمرانی شامل پیشرفت فیزیکی توسط کارشناسان سازمانهای برنامه و بودجه وارد سیستم میگردد.

سامانه های مرتبط

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم