صفحه اصلی > نظرسنجی خدمات 
 عنوان فرم    پرسشنامه سنجش رضايت ارباب رجوع از خدمات
 نام خدمت دریافتی  
 جنسیت مرد      زن
تحصیلات دیپلم       فوق دیپلم           لیسانس         فوق لیسانس          دکتری
سن  
شغل  
دفعات مراجعه براي خدمت  
نحوه اطلاع رساني درباره  مراحل انجام كار  خیلی کم            کم               متوسط                   زیاد                   خیلی زیاد
نحوه اطلاع رساني درباره مدارك مورد نياز براي ارائه خدمت  خیلی کم            کم               متوسط                   زیاد                   خیلی زیاد
انجام كار براساس ظوابط اداري و عدم دخالت قضاوت هاي شخصي   خیلی کم           کم               متوسط                   زیاد                   خیلی زیاد
نحوه رفتار و راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه   خیلی کم           کم               متوسط                   زیاد                   خیلی زیاد
امكانات رفاهي و فضاي ارايه خدمت   خیلی کم           کم               متوسط                   زیاد                   خیلی زیاد
به موقع بودن و شفاف بودن رسيدگي به شكايات ، نظرات و پيشنهادهاي شما   خیلی کم           کم               متوسط                   زیاد                   خیلی زیاد
راهنمايي و پاسخگويي كاركنان و پيگيري وضعيت درخواست ها   خیلی کم           کم               متوسط                   زیاد                   خیلی زیاد
دقت كارمند در انجام كار به گونه اي كه نياز به دوباره كاري نباشد  خیلی کم            کم               متوسط                   زیاد                   خیلی زیاد
تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت   خیلی کم            کم                متوسط                  زیاد                  خیلی زیاد
ميزان مراجعه به قسمت ها و بخش هاي مختلف براي دريافت خدمت   خیلی کم            کم                متوسط                  زیاد                  خیلی زیاد
نظم ، ترتيب و سهولت دسترسي به افراد  و امكانات براي دريافت خدمت   خیلی کم            کم                متوسط                  زیاد                  خیلی زیاد
دريافت يكباره مدارك و اطلاعات به صورت الترونيكي يا حضوري در هنگام مراجعه توسط دستگاه   خیلی کم            کم                متوسط                  زیاد                  خیلی زیاد
ارائه چند باره اطلاعات يا اطلاعات تكراري (نظير كپي ، كارت ملي ...) به بخشهاي مختلف   خیلی کم            کم                متوسط                  زیاد                  خیلی زیاد
احساس نياز به سفارش و توصيه هاي غير قانوني براي دريافت خدمات   خیلی کم            کم                متوسط                  زیاد                  خیلی زیاد
احساس رضايت از خدمات دريافت شده   خیلی کم            کم                متوسط                  زیاد                  خیلی زیاد
 چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب يا پيشنهادي در خصوص انجام خدمات و اصلاح روشهاي انجام كار داريد نظر خود را مرقوم فرماييد :  
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم