صفحه اصلی > خدمات > مدیریت عملکرد جامع دولت 

 

مدیریت جامع عملکرد دولت

ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان

شرح خدمت

به منظور اجراي سیاستهاي کلي برنامه هاي اصلاح نظام اداري، نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه جامع اصلاح نظام اداري عملكرد دستگاه های اجرايي در ابعاد عمومي و اختصاصي پايش مي گردد.  

مستندات مورد نیاز

1-    آمار و اطلاعات پایه نظام اداری

2-    عملکرد مندرج در سامانه ارزیابی عملکرد

3-    گزارشات نظارتی

قوانین و مقررات

دستورالعمل­های صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور

پاسخ به سوالات متداول

-

مدت زمان انجام خدمت

مستمر

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

محمدهادی قاسمی تلفن : 37187157

مراحل گردش کار

مطابق با فایل پیوست با عنوان شناسنامه خدمت

سامانه های مرتبط

 

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم