صفحه اصلی > خدمات > مدیریت نیروی انسانی 

 

مدیریت نیروی انسانی استان

 

شرح خدمت

هدایت، راهبری و نظارت بر مدیریت سرمایه انسانی و فرآیندهای اداری در دستگاه های اجرایی استان  

مستندات مورد نیاز

1-    مجوز استخدامی

2-    مستندات شرایط احراز و سهمیه های ذیربط

3-    صورتجلسات کمیته ها

قوانین و مقررات

قوانین استخدام و به کارگیری نیروی انسانی

پاسخ به سوالات متداول

-

مدت زمان انجام خدمت

مستمر

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

محمدرضا سبحانی پور تلفن : 37187169

مراحل گردش کار

مطابق با فایل پیوست با عنوان شناسنامه خدمت

سامانه های مرتبط

    

 

 

 

 

 

 

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم