صفحه اصلی > خدمات > اعتبارسنجی موسسات آموزشی 

 

اعتبار سنجی موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دولت 

شرح خدمت

به منظور حمايت و فعال سازي بيشتر بخش غير دولتي، مؤسسات آموزشي مي توانند متقاضي برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان دولت باشند كه لازمه اين امر تاييد صلاحيت آن مؤسسات مي باشد.

مستندات مورد نیاز

درخواست رسمي از موسسه آموزشي به انضمام مدارك و مستندات اعلام شده در ضوابط اعتبارسنجي شامل اساسنامه شركت و يا مجوز اوليه موسسه ، مدرك تحصيلي مديرعامل موسسه ، مشخصات مديرعامل و اعضاي هيئت مديره (نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، كد ملي ) ، فرمهاي تكميل شده مندرج در بخشنامه

 

قوانین و مقررات

بخشنامه شماره ۱۵۵۸۵۰۵ مورخ ۱۸/۹/۹۶ سازمان امور اداري و استخدامي كشور منضم به ۲ جدول و ۱۸ فرم

پاسخ به سوالات متداول

فرآيند اخذ مجوز موسسات آموزشي متقاضي آموزش كاركنان دستگاههاي اجرايي به استثناي دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات به چه صورت ميباشد؟ جواب: به استناد بخشنامه شماره ۵۱۸۷۵/۲۰۰ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۸۹ موضوع ضوابط و دستورالعمل اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي اقدام ميگردد.

كداميك از موسسات آموزشي مجاز به برگزاري دوره آموزشي براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي باشند؟ جواب: براي آگاهي از موسسات تاييد صلاحيت شده ميباست به سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مراجعه شود. .

مدت زمان انجام خدمت

مستمر

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارایه خدمت

علی مهدی نیا  106 - 36644311              

علیرضا فرخار  109- 36644311

مراحل گردش کار

ثبت درخواست موسسه متقاضي به انضمام مدارك پيوست شده

بررسي مدارك و مستندات طبق ضوابط اعتبارسنجي و اعلام نتيجه اوليه به موسسه

استعلام از واحد حراست سازمان در صورت تائيد اوليه

بازديد از فضاي آموزشي موسسه متقاضي در صورت تكميل بودن مدارك

صدور و يا عدم صدور گواهينامه تائيد صلاحيت در گستره استاني

ارسال نامه و مدارك موردنياز به سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي صدور گواهينامه در گستره كشوري

اعلام نتيجه از سوي سازمان امور اداري و استخدامي كشور

سامانه های مرتبط

 سامانه آموزش سازمان

 

 

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم